חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תנאי השתתפות – פלוגת המשקיעים

.1 כללי
אנא קרא הוראות הסכם זה )להלן: “תנאי השתתפות”( בטרם תאשר השתתפותך בפעילויות של “פלוגת
המשקיעים”.
.1.1 ידע שווה כסף בע״מ, ח.פ. 516209889 )להלן: “החברה “( הינה ה יוזמת, המארגנת, ובעלת הזכויות במפגשים
כהגדרתם להלן של “ידע שווה כסף” ו”פלוגת המשקיעים”, וזאת במרשתת, ברשתות חברתיות ובמפגשים
פרונטליים.
.1.2 השירותים של החברה אינ ם מהווים ייעוץ השקעות אלא אך ורק הנגשה של מידע שמעבירים מציגים
כהגדרתם להלן.
.1.3 אף שבמהלך פעילויות פלוגת המשקיעים יוצגו לך תכנים ויועבר לך מידע בעניין השקעות מובהר שהחברה
לא בוחנת, בודקת או מאמתת את נכונות המידע ו/או התכנים, ובוודאי שאינה ממליצה בעניין השקעה
בהתאם לאלה, וכל שימוש שלך במידע שיונגש לך הנו באחריותך הבלעדית. יתר על כן, החברה מפצירה בך
לבחון באופן ביקורתי ולבדוק בדרכים נוספות כל תוכן או מידע שיונגש לך.
.1.4 הצטרפותך והשתתפותך ב”פלוגת המשקיעים” כפופה ל תנאי השתתפות אלה וכן ל מדיניות הפרטיות של
החברה המפורסמת באתר האינטרנט של החברה, כמו גם לכל דין רלוונטי.
.1.5 אישורך לתנאי ההשתתפות האלה מהווה את הסכמתך ואישורך על כך שאתה עומד במלוא ההוראות
והתנאים שבתנאי השתתפות ובמדיניות הפרטיות.
.1.6 תנאי ההשתתפות נכתבו לשם הנוחיות בלשון זכר יחיד, אך הם מיועדים לשני המינים.
.1.7 כותרות תנאי השתתפות יועדו לנוחיות בלבד ואין להן פירוש משפטי.
.1.8 ככל שאינך מסכים לאילו מהדברים האמורים בתנאי השתתפות, מדיניות הפרטיות, ההנחיות והתנאים
שמפרסמת החברה באתר האינטרנט ו/או במפגשים של פלוגת המשקיעים מעת לעת, הרי שאתה נדרש
להפסיק באופן מיידי השתתפותך בפלוגת המשקיעים ואת השימוש שלך במידע שיונגש על ידי פלוגת
המשקיעים.
.1.9 לא חלה עליך החובה לאשר תנאי השתתפות אלה אך אם תימנע מלעשות כן לא תוכל לקחת חלק בפלוגת
המשקיעים.
.2 הגדרות
במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:
.2.1 “אתר האינטרנט” – אתר האינטרנט של החברה בכתובת ________.
.2.2 “מפגש/ים” – אירוע מקוון או פרונטלי או מתחם דיגיטלי )למשל, וובינר, קבוצת ווטסאפ, רשת חברתית
וכיו”ב( שמהווה פלטפורמה ו/או הזדמנות ל הנגשת מידע שיווקי של מציג/ ים ושכולל בין השאר מידע בעניין
אפשרויות להשקעה.
.2.3 “מידע שיווקי” – מידע בעניין אפשרויות להשקעה ו/או אחר, שמשתתף ייחשף אליו במפגש י פלוגת
המשקיעים, ושהנו מוצג באחריות הבלעדית של המציג.
.2.4 “מציג” – צד ג’ )לא החברה( שמציג על אחריותו הבלעדית מידע שיווקי במפגש.
.2.5 “משתתף” – אתה וכל מי שלוקח חלק במפגש ו/או בפעילויות אחרות של פלוגת המשקיעים.
.3 הצהרות המשתתף – המשתתף מאשר ומצהיר כי:
.3.1 הצטרפותו לפלוגת המשקיעים הינ ה לאחר שקרא, הבין וקיבל על עצמו את תנאי השתתפות ומדיניות
הפרטיות של החברה.
.3.2 הוא מבין שהמידע השיווקי שיונגש אליו מעצם השתתפותו בפלוגת המשקיעים ו/או במפגש אינו מהוה
שירותים ו/או ייעוץ השקעות מטעם החברה, כי החברה אינה צד להתקשרות בין משתתף למציג, וכי אין
לחברה כל דרך להבטיח כי המידע השיווקי שיקבל יהיה שלם ו/או מעודכן ו/או מדויק ו/או ללא פגמים,
וכי אף אם המשתתף יעשה בדיוק את שהבין בהתאם למידע השיווקי שיונגש אליו בשל השתתפותו בפלוגת
המשקיעים ו/או במפגש אין בכך כדי להבטיח למשתתף תוצאה ו/או תשואה כזו או אחרת, ובהתאם לכך
הוא מסתלק באופן בלתי חוזר מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שנוגעת למידע שיווקי שנחשף אליו בשל
השתתפותו בפלוגת המשקיעים ו/או במפגש.

.3.3 הנו מבוגר מגיל .18 המשתתף ער לכך שהחברה אינה יכולה לאמת את גילו, אך במקרה שיעלה חשש שמשתתף
מפר סעיף זה הוא עשוי להיות מושעה באופן זמני ו/או קבוע מפעילות פלוגת המשקיעים והחברה מסירה כל
אחריות בקשר לפעילותו.
.3.4 המידע שיספק אגב הצטרפותו לפלוגת המשקיעים ו/או לחברה הנו אמין ותקף. התברר למשתתף כי מידע
שנמסר על ידו חסר או שגוי, יעדכן המשתתף את החברה בעניין במועד מוקדם ככל הניתן. ידוע למשתתף
שמסירה של פרטים כוזבים על ידו מהווה הפרה יסודית של תנאי השתתפות, אשר עשויה להביא להשעיית
השתתפותו בפעילות פלוגת המשקיע ים, והחברה תהיה פטורה מכל חבות בגין נזק אשר יגרם למשתתף בשל
מסירת מידע כוזב ו/או שימוש של המשתתף במידע שיווקי וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יגיע לחברה
על פי דין.
.3.5 הנו האחראי הבלעדי לכך שהשימוש שיעשה במידע השיווקי יהיה בהתאם לכל דין ול תנאי השתתפות, שלא
יעשה מעשה ו/או שימוש במידע שיווקי ו/או בעניין שנוגע להשתתפותו בפלוגת המשקיעים באופן שיש בו כדי
לפגוע במוניטין החברה ו/או מציג )להלן: “שימוש ראוי”(.
.3.6 לחברה תעמוד הזכות להשעות, באופן זמני או קבוע, כל השתתפות של משתתף בפלוגת המשקיעים במקרה
של חשש לפעילות משתתף שאינה מהווה שימוש ראוי ה. המשתתף פוטר את החברה מכל טענה ו/או תביעה
על רקע של השעיית השתתפותו בפלוגת המשקיעים לפרק זמן קצוב ו/או בלתי קצוב.
.4 השירותים
.4.1 החברה תפרסם ו/או תציג ו/או תנגיש למשתתף במסגרת מפגשים של פלוגת המשקיעים מידע שיווקי של
מציגים. המידע השיווקי כשמו כן הוא, קרי שיווקי. המידע השיווקי עשוי לכלול מידע בעניין אפשרות ו/או
הזדמנויות השקעה כמו גם מידע מסחרי, כלכלי, פיננסי ו/או אחר.
.4.2 המידע השיווקי מוצג על אחריות המציגים בלבד והשימוש בו הינו באחריות המשתתף בלבד. כך, היקף, דיוק,
אמינות ו/או נכונות המידע השיווקי אינם באחריות החברה והמשתתף פוטר את החברה באופן בלתי חוזר
מכל טענה בעניין.
.4.3 המידע השיווקי שיוצג למשתתף מיועד עבורו בלבד, וחל איסור להעבירו לאחר ו/או לעשות בו שימוש למטרה
כלשהי שאינה מהווה שימוש אישי שאינו מסחרי.
.4.4 משתתף לא יעשה במ ידע השיווקי ו/או במידע שיהיה חשוף אליו במסגרת פלוגת המשקיעים שימוש כלשהו
שאינו בהתאם לדין, לרבות, יימנע מפעילות שיש בה כדי לפגוע בקניין רוחני ו/או בסימן מסחר ו/או בזכות
יוצרים ו/או בסוד מסחרי ו/או במוניטין של החברה ו/או מציגים.
.4.5 מובהר כי החברה עשויה להתקשר מסחרית עם מציג /ים והמשתתף מצהיר שאינו מתנגד להתקשרות מעין
זו, אינו זכאי מן החברה לכל תמורה בעניין התקשרות מעין זו והוא פוטר את החברה באופן בלתי חוזר מכל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
.5 הרשמה לפלוגת המשקיעים
.5.1 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה יתאפשרו חלק ו/או מלוא השירותים של פלוגת המשקיעים
למשתתף וזאת בכפוף לרישום הפרטים הדרושים באתר לשם ביצוע ההרשמה.
.5.2 במהלך הרישום לאתר יתבקש המשתתף להזין כתובת דואר אלקטרוני אשר ת הווה את אמצעי הזיהוי שלו
בפנייה נוספת ועתידית לחברה )להלן: “אמצעי הזיהוי”(.
.5.3 בכל מקרה של ניצול לרעה של המערכת על ידי אחר על רקע של התרשלות המשתתף בשמירת סודיות אמצעי
הזיהוי, תחול האחריות המלאה על המשתתף והוא פוטר את החברה מכל אחריות ו/או חבות בעניין.
.6 תשלום תמורה
.6.1 ככלל, המשתתף אינו מחויב בתשלום תמורה לחברה עבור ההרשמה לפלוגת המשקיעים. עם זאת, ייתכן
שמעת לעת תותנה ההשתתפות של משתתף במפגש ספציפי בתשלום )להלן: “מפגש בתשלום”(. שאז תודיע
על כך החברה למשתתף מראש ובכתב, תוך שהמשתתף יהא רשאי לוותר על השתתפותו במפגש.
.6.2 מובהר כי החברה תהא רשאית להתקשר התקשרות עסקית עם מציגים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ותוך
שעל התקשרות זו תחול סודיות.
.7 תוכן פרסומי
.7.1 המשתתף מאשר לחברה להביא לידיעתו תכנים פרסומיים, שיווקיים והמלצות שונות הנוגעות לחברה
ולאחרים )להלן: “מפרסם”( , שלהערכת החברה ייתכן ו המשתתף ימצא בהם עניין )להלן: “תוכן פרסומי”(.
התוכן הפרסומי יכול שיועבר למשתתף באמצעות מסרון ו/או הודעת דוא”ל ו/או ב אמצעות יצירת קשר
טלפוני.

.7.2 משתתף רשאי להורות לחברה בכל עת על הפסקת הדיוור אלי ו באמצעות הודעה לחברה בכתב על רצונו בכך
ו/או משלוח דוא”ל לכתובת ]_______________[ ו/או משלוח מסרון עם המילה “הסר” לטלפון מספר
]_______________[ ו/או מענה באופן שבו נשלח דבר הפרסומת.
.7.3 המשתתף מאשר כי הוא מבין שהתוכן הפרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד של החברה לרכוש שירותים,
נכסים או מוצרים, כי החברה אינה צד לכל מצג או התקשרות שבינו לבין מפרסם, כי הוא פוטר את החברה
מכל חבות הקשורה בהיותו מקבל תוכן פרסומי ו/או בספקי השירותים ו/או טיב השירותים של מפרסם
ומאשר כי לא תקום לו כל טענה ו/או תביעה הנוגעת לתוכן הפרסומי שיקבל.
.8 הגבלת אחריות
.8.1 החברה לא אחראית, כלפי משתתף או צד ג’ בשל נזק כזה או אחר הנוגע לנזק ו/או הוצאה ו/או אובדן הכנסה
מסוג שהנו עסקי ו/או למוניטין ו/או עקיף ו/או פיזי ו/או רפואי, אשר נובע ו/או נוגע ל השתתפותו במפגש ו/או
שימוש במידע שיווקי, אפילו הייתה החברה מודעת לאפשרות שיארע נזק מסוג זה.
.8.2 החברה אינה מהווה צד להתקשרות בין משתתף למציג בשום מקרה, והמשתתף מסתלק באופן בלתי חוזר
מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין התקשרותו עם צד ג’.
.8.3 החברה שומרת כל זכות להגביל גישה של משתתף או רבים למפגש, ללא מתן הודעה מוקדמת ובהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.
.9 קניין הרוחני
.9.1 אין בתנאי השתתפות אלה כדי להקנות למשתתף ו/או לאחר זכות כלשהי במידע השיווקי ו/או בקניין הרוחני
של החברה ו/או של מציג. על המשתתף חל איסור, להקליט ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או למכור ו/או
להשכיר ו/או לשדר בפומבי ו/או להעתיק ו/או לשכפל מידע מהמפגשים ו/או שיגיע אליו בשל השתתפותו
בפלוגת המשקיעים.
.10 סיום ההתקשרות
.10.1 החברה שומרת את הזכות לשנות, להפסיק ו/או להשהות את פעילויות המששתף בפלוגת המשקיעים, באופן
זמני או קבוע, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ומבלי שתידרש לספק נימוק ו/או
הסבר לכך, ו המשתתף מאשר ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
.10.2 המשתתף מצהיר ומאשר שידוע לו ששירותי החברה תלויים בצדי ג’ שלחברה אין שליטה עליהם, דוגמת
מערכת דיגיטלית לקיום וובינר, וכי כל הפרעה, שיבוש ו/או הפסקה של שירותים מאת גורמים שלישיים
עשויה להפריע למתן השירותים ו/או לגרום להפסקתם. המשתתף מאשר ומוותר בזאת על כל טענה ו/או
דרישה בקשר לכך.
.11 מדיניות הפרטיות
.11.1 מדיניות הפרטיות העדכנית כפי שמפרסמת החברה ב אתר )להלן: “מדיניות הפרטיות”( מהווה חלק בלתי
נפרד מתנאי השתתפות אלה.
.12 דין וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד. בתי המשפט בתל אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית
בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים להסכם זה.
.13 שונות
.13.1 תנאי השתתפות אלה מייצגים את מלוא ההסכמות בנוגע לשירותים של ה חברה וכל שינוי בהם יתאפשר רק
בהסכם בכתב עם החברה.
.13.2 אם ייקבע כי הוראה כלשהי שבתנאי השתתפות אינה ניתנת ליישום, אזי תנוסח הוראה זו מחדש אולם רק
ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.
.13.3 החברה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השתתפות, כולם את חלקם, באמצעות פרסומם באתר ויידוע שלך
באמצעות דיוור על שינוי תנאי השתתפות. מוסכם כי המשך ההשתתפות שלך בפלוגת המשקיעים, לאחר
שהובא לידיעתך שינוי בתנאי השתתפות באמצעות דיוור, יהווה את להסכמתך לשינוי האמור.
.13.4 לא יהא תוקף לכל שיהוי בשל אי מימוש זכויות החברה על פי תנאי השתתפות אלה, ואין בכך משום וויתור
של החברה על זכויותיה.
.13.5 פקע הסכם זה, הוראות סעיפים שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. – 14 לתנאי השתתפות ימשיכו לחול לאחר
סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
.13.6 המשתתף אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו לאחר.

.13.7 החברה רשאית להעביר ו/או להמחות את חלק ו/או מלוא זכויותיה ו/או חובותיה לכל צד ג’ בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי.
.14 פרטי התקשרות עם החברה

שם החברה: ידע שווה כסף בע״מ, ח.פ516209889.
מען למכתבים: __________________
דוא״ל: _______________________
תנאי השתתפות אלה תקפים ליום ה: 08.09.22

ריכזנו הטבות שוות במסחר עצמאי, הכל במקום אחד, לך רק נותר לבחור את ההטבה המתאימה ביותר עבורך