חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מהו ביטוח מנהלים

מחשב קפה ודפים

תוכן עניינים

זמן קריאה 5 דקות

מהו ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים הוא שם מסחרי ישראלי של תכנית ביטוח חיים המיועדת לשכירים כחלופה לביטוח פנסיוני – הפרמיה לתוכנית משולמת מדי חודש במסגרת חישוב השכר, ומורכבת משלושה רכיבים: ניכוי מהעובד, הפקדת המעסיק לתגמולים, הפקדת המעסיק לפיצויי פיטורים. פעמים רבות נלווה לתשלומים אלה תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה, אשר נרכש לרוב על ידי המעסיק, או על ידי המעסיק והעובד במידה והכיסוי מתייקר. השם “ביטוח מנהלים” נועד להעניק יוקרה לתוכנית, המיועדת לכלל העובדים, ולא רק למנהלים.

מהם כיסויי הביטוח בביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים, מקנה לחוסך סכום קצבתי שיינתן לו לעת זקנה, וזאת  לאחר פרישתו מעבודה. התוכנית כוללת גם ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, היא מכסה גם את סיכון הנכות. אובדן כושר עבודה הוא ביטוח מפני מצב בו עובד אינו יכול לעבוד או אינו יכול לעבוד במקצועו או לפי עיסוקו הספציפי ותלוי בסיכון המבוטח. כלומר קיימות פוליסות עם הגדרה עיסוק סביר אשר אינן מאפשרות כיסוי בכל מקצוע ולעומתן קיימות פוליסות לפי הגדרה “עיסוקית” אשר מטרתן לבטח עיסוק ספציפי ובהתאם להגדרת המקצוע בחברת הביטוח. בדרך כלל מדובר על כיסוי לצווארון לבן. התשלום ניתן לעובד לאחר זמן המתנה של 90 יום או על פי תנאי פוליסת הביטוח. קיימת אפשרות לרכוש הרחבה לצורך קיצור תקופת ההמתנה ל 30 יום . גובה הפיצוי אינו יכול לעלות על 75% משכרו של המבוטח. 

לגבי ביטוח חיים- עד אוגסט 2017 ניתן היה לרכוש כיסוי למקרה מוות מתוך הפקדות החוסך. לאחר הרפורמה בביטוחי החיים, הכיסוי נותק מביטוח המנהלים ולא ניתן לרכוש אותו מתוך התגמולים אלא רק מעליהם .

מבנה ההפקדות בביטוח מנהלים

מבנה ההפקדות המקובל ברוב תכניות ביטוח החיים הוא 6% מרכיב תגמולי עובד, 6.5% מרכיב תגמולי מעביד, 8.33% מרכיב פיצויים ובנוסף עד 2.5% לרכישת כיסוי מפני אובדן כושר עבודה  ולא יותר מ 7.5% לתגמולי המעסיק. כלומר בביטוח מנהלים המעסיק הוא זה שרוכש את הכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה אך הוא אינו יכול לרדת מתחת ל5% תגמולי מעסיק ולא מעבר ל 7.5% כולל עלות הכיסוי.

מסלול הוני ומסלול קצבה

עד לסוף שנת 2007 ניתן היה לחסוך בביטוח מנהלים בשני מסלולים:

  • מסלול הוני, במסגרתו ניתנו כספי הביטוח, בעת קרות מקרה הביטוח (מוות, זקנה או נכות) בסכום אחד.
  • מסלול קצבתי, במסגרתו ניתנו כספי הביטוח, בעת קרות מקרה הביטוח, בתשלומים חודשיים למשך כל חיי המבוטח.

החל משנת 2008 בוטלה האפשרות להפקיד במסלול ההוני בכל סוגי הביטוח הפנסיוני, וביטוח מנהלים בכלל זה.

מסלול קצבה

בתוכניות הביטוח למטרת קצבה חלו מספר שינויים במהלך השנים: בדמי הניהול הנהוגים בהן, בתנאי התוכנית ובמבנה התוכנית. תכניות הביטוח הוותיקות נקראו “גמלא”. בתוכניות אלו העובד רוכש, תמורת תשלום חד-פעמי או תשלום שוטף, גמלא לכל ימי חייו. ה”גמלא” יכולה להשתלם באופן מיידי או לאחר תקופה מסוימת, ואם העובד נפטר, יכול שישתלם סכום ביטוח למוטביו, בהתאם לתנאי התוכנית. תכניות אלו שווקו בעיקר במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20, והיוו תחליף לחיסכון בקרן פנסיה.

לאחר מכן שווקו תכניות ביטוח “עדיף”, החל משנות ה-80 ועד סוף שנת 2003. בתוכניות אלו הופקד תשלום צמוד מדד (או שכר) לתוכנית, כאשר חלק מהתשלום הופנה לטובת רכישת כיסוי ביטוחי (במקרה של מוות) וחלק לצבירת חיסכון שנוהל בתיק ההשקעות של חברת הביטוח ושולם כקצבה בתום תקופת הביטוח. התוכניות שווקו בארבע מסלולים:

מסלול א’ יסודי: מ 6/1983 ועד 1986 – 75% מהפרמיה לחיסכון ו- 25% מהפרמיה לרכישת ביטוח. מ 1986 ועד 6/2001 – 72% מהפרמיה לחיסכון ו- 28% מהפרמיה לרכישת ביטוח. מ 6/2001 ועד 12/2003 – 80% מהפרמיה לחיסכון ו- 20% מהפרמיה לרכישת ביטוח. סכום הביטוח יורד בהתאם לגיל. 

מסלול ב: סכום ביטוח קבוע, צמוד למדד. כאשר החסכון מגיע לסכום הביטוח, 100% מהפרמיה (בניכוי דמי ניהול) עוברת לחסכון.

מסלול ג’: מינימום סכום ביטוח לפי כפולת משכורות שנקבע.

מסלול ד’: חסכון בלבד (“חסכון מיוחד”,חסכון טהור). שיווק תוכניות אלו הן לשכירים והן לעצמאים הופסק בסוף שנת 2003. החל משנת 2004 משווקות תוכניות חדשות למטרת קצבה, המאופיינות בשקיפות המאפשרת לזהות את גובה רכיב דמי הניהול שגובה חברת הביטוח. בנוסף, נהוגות כיום תוכניות מסוג “גמלא מיידית” המיועדות לפרישה מוקדמת, או מהוות תחליף לחוסכים באפיקים הוניים המעוניינים להמיר סכום הוני לקצבה. המפקח על הביטוח קבע בחוזר כי חברת ביטוח המחוייבת אקטוארית לתשלום קצבאות תחויב להחזיק עתודות הולמות להבטחת עמידתה בהתחיבויתיה.

ביולי 2012 החליט עודד שריגהממונה על שוק ההון במשרד האוצר, לבטל החל מתחילת שנת 2013 את האפשרות להצטרף לביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח מראש.‏הביטול אינו חל על אנשים מעל לגיל 60.

מסלול הוני

עד שנת 2008 ניתן היה לחסוך בביטוחי מנהלים במסלול הוני שהתווסף לפוליסת הקצבה בעקבות “חוק ההסדרים 2000”, בו נקבע כי כספי קצבה עד שנת 2000 ניתנים למשיכה חד פעמית ואילו כספי קצבה שהופקדו לאחר 2000 יינתנו למשיכה כקצבה בלבד (יש להבחין בין כספי שכיר לעצמאי בחלק מהשנים). לכן חברות הביטוח הנפיקו מסלול חדש בצמוד למסלולי הקצבה וקראו לו מסלול “הוני”. בנוסף ניתן היה לפתוח תכניות הוניות בלבד וללא כספי קצבה .

בדומה לתוכניות הביטוח מסוג קצבה, גם בתוכניות ביטוח אלו חלו שינויים במהלך השנים בדמי הניהול, בתנאי התוכנית ובמבנה התוכנית. תכניות הביטוח ההוניות הראשונות ששווקו על ידי חברות הביטוח נקראו “מעורב”. תכניות אלו שילבו יחד עם מרכיב כיסוי למקרה מוות גם מרכיב של חיסכון לטווח ארוך. בתוכנית מסוג “מעורב” משלם החוסך תשלום חודשי צמוד מדד ובתמורה נרכש “סכום ביטוח” המשולם לחוסך עם הגיעו לגיל פרישה, או למוטביו אם נפטר במהלך תקופת הביטוח. שיווק תוכניות ביטוח אלו לשכירים הופסק בשנת 2001, ולעצמאים בסוף שנת 2003.

סוג תכנית ששווק מאוחר יותר נקרא “עדיף”. בדומה לתוכניות לקצבה, אושרו גם תכניות ביטוח מסוג “עדיף” הוניות. שיווק תוכניות אלו הן לשכירים והן לעצמאים הופסק בסוף שנת 2003. החל משנת 2004 ועד סוף 2007 שווקו תוכניות ביטוח המשלמות סכום הוני, עיקר השינויים הם :

א. בהסדר דמי הניהול 

ב. הפרדה מוחלטת בין מרכיב הביטוח למרכיב החסכון.

פרישה

מקדם מובטח-

עד שנת 2013 ניתן היה להצטרף לביטוח מנהלים עם מקדם מובטח. מה זה מקדם אתם בטח שואלים?

מקדם מובטח הוא מקדם קצבה שנקבע כבר ביום ההצטרפות לפוליסה ומבוסס על לוחות תמותה הנכונים במועד זה.

ומבוסס על מספר פרמטרים כגון תוחלת חיים ריבית תחשיבי גיל פרישה וגיל בת הזוג. כאשר מגיעים לגיל בו ניתן לקבל את הקצבה, חברת הביטוח מחלקת את הסכום שנצבר לנו במקדם ובכך מאפשרת לנו לקבל את הקצבה החודשים.

מטרת המקדם המובטח היא למנוע שינויים בקצבה העתידים אשר יכולים לקרות בעקבות התארכות תוחלת החיים.

חשוב לזכור כי המקדמים בביטוחי המנהלים עד לתאריך 6/2001 , מחושבים לפי לוחות תמותה ישנים מאוד ולכן הינם נמוכים משמעותית מכל המקדמים מתאריך זה והילך. 

ככל שהמקדם בפוליסה נמוך יותר, כך הקצבה שנקבל תהיה גבוהה יותר.

כיום לא ניתן לרכוש כיסוי עם מקדם מובטח וזאת בשל איסור מכירות החל משנת 2013. בפוליסות שנמכרו החל משנה זו , המקדם יקבע בגיל 60 או במועד היציאה לגמלאות כמו המודל בקרן הפנסיה.

 

מסלולי השקעה

בביטוח מנהלים קיימים מספר מסלול השקעה בשוק ההון אשר ניתנים לבחירת המבוטחים בכל רגע נתון. בביטוחי המנהלים שהונפקו לפני שנת 1992 ניתן היה לקבל בהם תשואה מובטחת בריביות שנעות סביב 4.5% צמוד למדד. לאחר שנת 1992 הונפקו פוליסות בשם “עדיף” משתתפות ברווחים אשר גבו את עלויות הניהול מתוך רווחי הקופה. כיום לא ניתן לרכוש ביטוחי מנהלים מבטיח תשואה או תכניות עדיף משתתפות ברווחים וטוב שכך, כיוון שביטוחי מנהלים אלו היו יקרים משמעותית מבחינת דמי הניהול. כיום ניתן להשקיע במגוון מסלולי השקעה החשופים לשוק ההון כגון מניות , אגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב ממשלתיות , בנכסים אלטרנטיביים כגון נדל”ן , תשתיות והלוואות למשקי בית. 

 

לסיכום:

ביטוח מנהלים מאפשר גמישות גדולה יותר לניהול הכספים לעומת קרנות הפנסיה וזאת בשל שיטת ניהול הנכסים בו. בקרן פנסיה קיימות אג”ח ממשלתיות מבטיחות תשואה על חלק מנכסי הקרן, דבר אשר יוצר עוגן בזמני פריחה בשוק ההון וגורם לצבירת תשואות נמוכה יותר מביטוח המנהלים או קופת הגמל. בנוסף בביטוח המנהלים קיים כיסוי לאבדן כושר עבודה עם הרחבה לעיסוק ספציפי, אמנם הכיסוי יקר יותר מהכיסוי למקרה נכות בקרן הפנסיה אך מאפשר כיסוי לבעלי צווארון לבן שמעוניינים בכך. 

ביטוח המנהלים אינו מתאים לכך וברוב המקרים תשמעו המלצות על קרן הפנסיה , אך חשוב להכיר את היתרונות והחסרונות בו לפני שמקבלים החלטה.

עומר אשכנזי- מייסד מנכ״ל ובעלים משותפים באג׳נדה – פתרונות פיננסיים מתקדמים.

Print Friendly, PDF & Email
שתפו את חבריכם😀

תגובה אחת

  1. שלום תודה על המידע המקיף.
    האם יתכן מקדם בביטוח מנהלים של מגדל פוליסה יותר הון בגובה 200.2?
    כך רשום לי בפוליסה.
    ותק משנת נובמבר 2000.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ריכזנו הטבות שוות במסחר עצמאי, הכל במקום אחד, לך רק נותר לבחור את ההטבה המתאימה ביותר עבורך